Texture.name

Texture filename

struct Texture
string name;

Meta